هدایای ممتاز

ماکارون های مجلل ۲۷، ۴۰ و ۶۰ تایی هدیه ای ویژه برای مناسبت خاص است. ترکیب خوب طعم‌های ماکارون در بسته بندی شیک عواطف شگفت انگیزی را ایجاد می کند.

هدایای ممتاز

ماکارون های مجلل ۲۷، ۴۰ و ۶۰ تایی هدیه ای ویژه برای مناسبت خاص است. ترکیب خوب طعم‌های ماکارون در بسته بندی شیک عواطف شگفت انگیزی را ایجاد می کند.

محصولات

ست ماکارون هدیه (40 عدد)

شیرینی های قندی با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • تمشک
 • تیرامیسو
 • ریحان و آهک
 • میوه شور
 • شکلات
 • کارامل شور
 • توت فرنگی و نعناع
ست ماکارون هدیه (60 عدد)

شیرینی های شکری با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • اشترودل
 • انبه و میوه شور
 • گریپ فروت
 • پنیر بز و تمشک و انجیر
 • پارمزان و زردآلو
 • کارامل شور
 • توت فرنگی و موز
 • ماست بلوبری
 • کیک پنیر
 • انجیر و کاممبر
ست ماکارون هدیه اضافی (60 عدد)

لیوان و بطری گنجانده نشده است

شیرینی های شکری با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • اشترودل
 • انبه و میوه شور
 • گریپ فروت
 • پنیر بز و تمشک و انجیر
 • پارمزان و زردآلو
 • کارامل شور
 • توت فرنگی و موز
 • ماست بلوبری
 • کیک پنیر
 • انجیر و کاممبر
ست ماکارون هدیه (27 عدد)

شیرینی های شکری با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • تمشک
 • توت فرنگی و موز
 • انبه و میوه شور
 • اشترودل
 • گریپ فروت
 • توت فرنگی و نعناع
 • آدامس بادکنکی
 • نارگیل
 • توت فرنگی و نعناع
 • تیرامیسو
 • وانیل
 • پنیر بز و تمشک و انجیر
ست ماکارون هدیه (40 عدد)

شیرینی های قندی با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • تمشک
 • تیرامیسو
 • ریحان و آهک
 • میوه شور
 • شکلات
 • کارامل شور
 • توت فرنگی و نعناع
ست ماکارون هدیه (60 عدد)

شیرینی های شکری با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • اشترودل
 • انبه و میوه شور
 • گریپ فروت
 • پنیر بز و تمشک و انجیر
 • پارمزان و زردآلو
 • کارامل شور
 • توت فرنگی و موز
 • ماست بلوبری
 • کیک پنیر
 • انجیر و کاممبر
ست ماکارون هدیه (40 عدد)

شیرینی های قندی با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • تمشک
 • تیرامیسو
 • ریحان و آهک
 • میوه شور
 • شکلات
 • کارامل شور
 • توت فرنگی و نعناع
ست ماکارون هدیه (27 عدد)

شیرینی های شکری با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • تمشک
 • توت فرنگی و موز
 • انبه و میوه شور
 • اشترودل
 • گریپ فروت
 • توت فرنگی و نعناع
 • آدامس بادکنکی
 • نارگیل
 • توت فرنگی و نعناع
 • تیرامیسو
 • وانیل
 • پنیر بز و تمشک و انجیر
ست ماکارون هدیه (60 عدد)

شیرینی های شکری با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • اشترودل
 • انبه و میوه شور
 • گریپ فروت
 • پنیر بز و تمشک و انجیر
 • پارمزان و زردآلو
 • کارامل شور
 • توت فرنگی و موز
 • ماست بلوبری
 • کیک پنیر
 • انجیر و کاممبر
ست ماکارون هدیه (27 عدد)

شیرینی های شکری با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • تمشک
 • توت فرنگی و موز
 • انبه و میوه شور
 • اشترودل
 • گریپ فروت
 • توت فرنگی و نعناع
 • آدامس بادکنکی
 • نارگیل
 • توت فرنگی و نعناع
 • تیرامیسو
 • وانیل
 • پنیر بز و تمشک و انجیر
ست ماکارون هدیه (40 عدد)

شیرینی های قندی با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • تمشک
 • تیرامیسو
 • ریحان و آهک
 • میوه شور
 • شکلات
 • کارامل شور
 • توت فرنگی و نعناع
ست ماکارون هدیه (60 عدد)

شیرینی های شکری با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • اشترودل
 • انبه و میوه شور
 • گریپ فروت
 • پنیر بز و تمشک و انجیر
 • پارمزان و زردآلو
 • کارامل شور
 • توت فرنگی و موز
 • ماست بلوبری
 • کیک پنیر
 • انجیر و کاممبر
ست ماکارون هدیه (27 عدد)

شیرینی های شکری با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • تمشک
 • توت فرنگی و موز
 • انبه و میوه شور
 • اشترودل
 • گریپ فروت
 • توت فرنگی و نعناع
 • آدامس بادکنکی
 • نارگیل
 • توت فرنگی و نعناع
 • تیرامیسو
 • وانیل
 • پنیر بز و تمشک و انجیر
ست ماکارون هدیه (40 عدد)

شیرینی های قندی با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • تمشک
 • تیرامیسو
 • ریحان و آهک
 • میوه شور
 • شکلات
 • کارامل شور
 • توت فرنگی و نعناع
ست ماکارون هدیه (60 عدد)

شیرینی های شکری با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • اشترودل
 • انبه و میوه شور
 • گریپ فروت
 • پنیر بز و تمشک و انجیر
 • پارمزان و زردآلو
 • کارامل شور
 • توت فرنگی و موز
 • ماست بلوبری
 • کیک پنیر
 • انجیر و کاممبر
ست ماکارون هدیه (27 عدد)

شیرینی های شکری با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • تمشک
 • توت فرنگی و موز
 • انبه و میوه شور
 • اشترودل
 • گریپ فروت
 • توت فرنگی و نعناع
 • آدامس بادکنکی
 • نارگیل
 • توت فرنگی و نعناع
 • تیرامیسو
 • وانیل
 • پنیر بز و تمشک و انجیر
ست ماکارون هدیه (60 عدد)

شیرینی های شکری با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • اشترودل
 • انبه و میوه شور
 • گریپ فروت
 • پنیر بز و تمشک و انجیر
 • پارمزان و زردآلو
 • کارامل شور
 • توت فرنگی و موز
 • ماست بلوبری
 • کیک پنیر
 • انجیر و کاممبر
ست ماکارون هدیه (27 عدد)

شیرینی های شکری با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • تمشک
 • توت فرنگی و موز
 • انبه و میوه شور
 • اشترودل
 • گریپ فروت
 • توت فرنگی و نعناع
 • آدامس بادکنکی
 • نارگیل
 • توت فرنگی و نعناع
 • تیرامیسو
 • وانیل
 • پنیر بز و تمشک و انجیر
ست ماکارون هدیه (60 عدد)

شیرینی های شکری با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • اشترودل
 • انبه و میوه شور
 • گریپ فروت
 • پنیر بز و تمشک و انجیر
 • پارمزان و زردآلو
 • کارامل شور
 • توت فرنگی و موز
 • ماست بلوبری
 • کیک پنیر
 • انجیر و کاممبر
ست ماکارون هدیه (27 عدد)

شیرینی های شکری با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • تمشک
 • توت فرنگی و موز
 • انبه و میوه شور
 • اشترودل
 • گریپ فروت
 • توت فرنگی و نعناع
 • آدامس بادکنکی
 • نارگیل
 • توت فرنگی و نعناع
 • تیرامیسو
 • وانیل
 • پنیر بز و تمشک و انجیر
ست ماکارون هدیه (40 عدد)

شیرینی های قندی با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • تمشک
 • تیرامیسو
 • ریحان و آهک
 • میوه شور
 • شکلات
 • کارامل شور
 • توت فرنگی و نعناع
ست ماکارون هدیه (60 عدد)

شیرینی های شکری با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • اشترودل
 • انبه و میوه شور
 • گریپ فروت
 • پنیر بز و تمشک و انجیر
 • پارمزان و زردآلو
 • کارامل شور
 • توت فرنگی و موز
 • ماست بلوبری
 • کیک پنیر
 • انجیر و کاممبر
ست ماکارون هدیه (40 عدد)

شیرینی های قندی با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • تمشک
 • تیرامیسو
 • ریحان و آهک
 • میوه شور
 • شکلات
 • کارامل شور
 • توت فرنگی و نعناع
ست ماکارون هدیه (40 عدد)

شیرینی های قندی با یا بدون کاکائو، از جمله منجمد

 • تمشک
 • تیرامیسو
 • ریحان و آهک
 • میوه شور
 • شکلات
 • کارامل شور
 • توت فرنگی و نعناع

شروع همکاری سودمند متقابل